KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
พัฒนาความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อบรมเพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน ณ ห้องประชุมกิ่งจัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และศึกษาการแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 54 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดทำโครงการฝึกศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เพิ่มทักษะการทำงานและนำเสนอโครงงานแก่นักเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา
และนำนักเรียนศึกษาระบบนิเวศของป่าเมฆ (Cloud Forest) และป่าดิบชื้น (Evergreen Forest)
ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช


ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 33 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

KPAOS Calendar

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife