ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

 New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFsประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (PRE KPAOS 2021)

    ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศการรับสมัครนักเรียนสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (PRE KPAOS 2021) โดยกำหนดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564 และกำหนดการสอบวัดความรู้ฯ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
      จึงประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (PRE KPAOS 2021) รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFsประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (PRE-KPAOS 2021)

   
      ตามประกาศโณงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าทดสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (PRE-KPAOS 2021) ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ 2564 นั้น รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 

New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFsประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

          ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยการบันทึกใบสมัครและนำส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่ www.kpaos.ac.th นั้น
           บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]

   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School