ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

Image result for new .gifประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2563 

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดรับสมัคร ในระหว่าง
วันที่ 4 - 10 มกราคม 2563 แล้วนั้น
         กำหนดสอบคัดเลือก รอบแรก วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -15.00 น.
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]  

Image result for new .gifประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(รอบสอง) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดรับสมัครในระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 กำหนดสอบคัดเลือกรอบแรก 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 และ กำหนดสอบคัดเลือกรอบสอง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -15.00 น.

ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น 
     บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รอบสอง ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
รายละเอียดดังนี้ 
[คลิกที่นี่]รายละเอียดติดตามได้ทาง Facebook : KPAOS Open House 2020

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife