ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายโสภณ พานิช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

   

KPAOS Facebook Fanpage

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School