ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(กิจกรรมEnglish camp) โดยมีความต้องการให้นักเรียน
เห็นความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้วย4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม(English camp) ดังนี้
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife