ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค

     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดแนวทางการประหยัดพลังงาน /สาธารณูปโภค ตามมาตรการประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School