ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

    ด้วยงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยเรียงตามเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน จากเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดไปต่ำสุด 5 ห้องเรียน รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School