ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานโรงเรียน

นางบุษกร หอกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่      นางสาวศุทธินี  นฤภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่    
นายศิรวิทย์  วัชระประดิษฐ์
ครู ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 นางสาวกรวิกา  ทับไทร
ครู ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวศุทธินี  นฤภัย
ครู ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวเสาวนีย์ ภูรินทนาวุธ
ครู ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางอัมพร  กุลบุตร
ผู้ช่วยครู ปฎิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  |  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไป |
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน |Update : 31/08/2564

 

 

   

KPAOS Calendar
 
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School