ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

            ประวัติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


     นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา
การศึกษาก้าวไกล” ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดกระบี่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ถือเป็นภารกิจอันสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกระบี่
     
     พ.ศ.๒๕๕๔ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการศึกษา คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็น
คณะทำงาน เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๔ ประกอบด้วย

๑. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๒. นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๓. นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๔. พลเอกจิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๕. นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๖. นายธงชาติ เวสพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗. นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่
๘. นายเชียร ศรีเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๙. นายอเนก ลิ่มศรีวิไล นายกสมาคมปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่
๑๐. นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
๑๑. นายสนิท กั่วพานิช อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
๑๒. นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ เกษตรจังหวัดกระบี่
๑๓. นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
๑๔. นายยุทธ ปานขวัญ อดีตผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่
๑๕. นายอนันต์ ห่อทอง อดีตหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระนอง
๑๖. นายพญอม จันนิ่ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
๑๗. นายเติมศักดิ์ กุลเถกิง ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
๑๘. นางสาวอรนุช หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๑๙. นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
๒๐. นางสาวนิตยา สกุลเพ็ชร นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
โดยใช้อักษรย่อ “อบจ.กบ.” ภาษาอังกฤษ KPAOS (KRABI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION SCHOOL) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนใช้พื้นที่ที่
ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เนื้อที่ ๓๔ ไร่ - งาน ๒๐ ตารางวา อาคารเรียนตามแผนพัฒนาเต็มรูป ดังนี้
๑. อาคาร ๑ และอาคาร ๒ ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานและอาคารเรียน
๒. อาคาร ๓ ใช้เป็นห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องฉายภาพยนตร์
๓. อาคาร ๔ ใช้เป็นอาคารยิมเนเซียม
๔. อาคาร ๕-๖ ใช้เป็นอาคารฝึกงาน จำนวน ๒ หลัง
๕. อาคาร ๗ ใช้เป็นแฟลตบ้านพักครู
๖. โรงเพาะชำ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม
๗. บ้านพักนักการภารโรง

     ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ประกอบด้วย
๑. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ประธานกรรมการ
๒. พระครูศรีธรรมาวุธ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๓. นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายสมเกียรติ กิตติธรกุล ผู้แทนองค์กรชุมชน
๕. นายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. นางสุภาพร ภิญโญธรรมโนทัย ผู้แทนผู้ปกครอง
๗. นางอัมพร กุลบุตร ผู้แทนครู
๘. นายธงชาติ เวสพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ และเลขานุการ

     พ.ศ.๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (เดิม) เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน
๓,๒๘๕,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน
๔ ห้องเรียน นักเรียน ๑๔๐ คน จัดการเรียนการสอนเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และแต่งตั้ง นายธงชาติ เวสพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนกว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สรรหาผู้บริหารโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
โรงเรยี นเขา้ รว่ มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง
นายวิศิษฎ์ วงศ์
สิริพรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

     ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน
๔ ห้องเรียน นักเรียน ๑๒๐ คน จัดการเรียนการสอนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ๔ สาย
ประกอบด้วยสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์คำนวณ สายวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
สายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ทำ
หนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

     จากนั้นปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๕๒ นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

     และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางบุษกร หอกุล ได้รับการการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปัจจุบัน
 

 

                     

   

KPAOS Calendar
 
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School