ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

             

 พันธกิจ 


     ๑. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

สำหรับนักเรียน ให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่า

ระดับนานาชาติ


     ๒. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์

การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียน

ผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ

เทียบเท่าระดับนานาชาติ


     ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้

กลับมาพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


     ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้บุคลากร ภาคีเครือข่าย

และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน


    Group or board meeting stock vector. Illustration of notebook ...


   

KPAOS Calendar
 
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School