ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

                        พันธกิจ 


๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

๓. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

๔. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และกระบวนการเรียนการสอน

๕. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๖. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife