พันธกิจ 


๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

๓. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

๔. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และกระบวนการเรียนการสอน

๕. เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

๖. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
   

KPAOS Calendar

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife