ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   


        วิสัยทัศน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เป็นสถาบันเทียบเท่าระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ดี

กลับมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ


growth-icon-40 - Stone Bond Technologies              If you take away multilateralism, who will hear us? – Caribbean ...   

KPAOS Calendar
 
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School