ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


        วิสัยทัศน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
การเรียนเด่น           เน้นวิทยาศาสตร์


คุณธรรมเป็นเลิศ      เชิดชูธรรมาภิบาล

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife