ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   เป้าหมาย

๑. โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานสากล
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๒. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
๓. คณะครูในโรงเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เต็มประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา

๔. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และนำความรู้ไปแข่งขันระดับนานาชาติ

๕. โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม และอำนวยความสะดวก 
ด้านสวัสดิการในโรงเรียน

     สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศให้โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
 

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife