ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
พัฒนาความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อบรมเพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน ณ ห้องประชุมกิ่งจัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และศึกษาการแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 54 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife