ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แจ้งประกาศรับสมัครสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.kpaos.ac.th และแจ้งประชาสัมพันธ์
ผ่านทางกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ไปแล้วนั้น บัดนี้ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่สมัครสอบ ดังนี้


 
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องพักครู ชั้น ๑ อาคารจันหอม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในเวลาราชการ

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife