ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

           ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รอบแรก ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดรับสมัครในระหว่าง
วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 และ กำหนดสอบคักเลือกรอบแรก 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. 
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น 
     บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รอบแรก ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
รายละเอียดดังนี้ 
 [คลิกที่นี่]

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife