ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

      ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กำหนดมอบตัวนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
     ปรากฏว่า มีนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยัน ในวันและเวลาดังกล่าว ครบตามจำนวน 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงเรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
ลำดับที่ถัดไป มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องจันผา (ห้องธุรการ) อาคารจันอิน ชั้น ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

[1.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5]
[2.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ครั้งที่ 5]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife