ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

                ประกาศมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

          ตามที่ มูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4-13 มีนาคม 2562 และสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife