ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

Download เอกสารแบบฟอร์มนักเรียน   Image result for PDF

1.แบบฟอร์มลาหยุดเรียน (วันเสาร์) คลิกที่นี่ 
2.แบบฟอร์มขอบัตรประจำตัวนักเรียน [ประกาศการขอบัตรประจำตัวนักเรียน]

Download เอกสารแบบฟอร์มโรงเรียน  Image result for PDF

1.แบบฟอร์มแจ้งซ่อม เบิกวัสดุครุภัณฑ์ และขอยืมครุภัณฑ์  (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
2.แบบฟอร์มขอเข้าใช้รหัส WiFi และระบบสารสนเทศโรงเรียน (งานศูนย์ IT)
3.แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (งานโสตฯ)
4.
แบบฟอร์มขอดูบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (งานรักษาความปลอดภัย)
5.แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร (งานบุคคล)
6.แบบฟอร์มลาพักผ่อน (งานบุคคล)
7.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน(งานบุคคล)
8.แบบฟอร์มลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร (งานบุคคล)
9.แบบฟอร์มลาฝึกอบรม (งานบุคคล)
10.แบบฟอร์มลาอุปสมบท (งานบุคคล)
11.แบบฟอร์มลาไปประกอบพิธีฮัจย์ (งานบุคคล)
12.แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา (งานบุคคล)
13.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนการตรวจเวรรักษาการรณ์ (งานบุคคล)
14.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนการอยู่เวรรักษาการณ์ (งานบุคคล)
15.แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพหอพักอาคารหอพักครู (งานบุคคล)

 

   

KPAOS Calendar
 
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School