ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

  Image result for new .gif  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดรับสมัครในระหว่าง วันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ กำหนดสอบคัดเลือก (รอบแรก) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และกำหนดสอบคัดเลือก (รอบสอง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น 
          บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรียงลำดับที่ตามคะแนนสอบ รายละเอียดดังนี้   [คลิกที่นี่]

       ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2562 นั้น
          บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) จำนวน 48 คน
รายละเอียดดังนี้   [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife