ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

          ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจําปีการศึกษา 2565

          ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกั[คุณสมบัติการรับสมัครสอบ และสถานที่สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู อบจ. ตำแหน่งครู วิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด [คลิกที่นี่]

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 
   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School