KPAOS News

   

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดการอบรมครูและบุคลากร
การใช้ google classroom และ google application ครั้งที่ 2
สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในระบบ EIS ณ ห้องประชุมจันอิน 3
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ในโครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองหินพิทยาคม มาเป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมกิ่งจัน อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 18 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

KPAOS Calendar

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife