ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

    ด้วยงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยเรียงตามเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน จากเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดไปต่ำสุด 5 ห้องเรียน รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 

          ด้วยงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดทำระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถดูผลคะแนนการสอบ ผ่าน Link : http://61.19.103.156:8081/KpaosEvaluate/index.jsp หรือที่หน้าเว็บ www.kpaos.ac.th มุมด้านขวา KPAOS Registration ตามรูปตัวอย่าง โดยให้ระบุ Username : รหัสประจำตัวนักเรียน (5หลัก) และ Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครนักเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School