ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

 

      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นำนักเรียนไปทัศนศึกษายังสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในโครงการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม
และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561

 

    

    

 

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ KPAOS Facebook Fanpage

 

     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดพิธี “วันเกียรติยศ”
ปีการศึกษา 2560 
รับมอบมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา มัธยมต้น/ปลาย
วันนี้ (เสาร์ 31 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกิ่งจัน อาคารอำนวยการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


     นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ “วันเกียรติยศ ...       

     


และในคืนวันเดียวกันนี้ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เป็นประธานในงาน Prom ( A Night to Remember )
เพื่อเฉลิมฉลอง นักเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 

    

 เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ KPAOS Facebook Fanpage

 VTR Congratulation KPAOS 2018 

   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School