ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFsประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
          ตามที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในบัญชีตัวจริง รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนีมีนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จึงถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน จำนวน ๓ คน
          ในการนี้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอประกาศให้นัหเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีสำรอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]

 

          ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
          ตามที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในบัญชีตัวจริง รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนีมีนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จึงถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน จำนวน ๑๖ คน
          ในการนี้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอประกาศให้นัหเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในบัญชีสำรอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]

ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ตามที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควต้าและประเภททั่วไป นั้น
     บัดนี้ การรับนักเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School