ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควต้า) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


      ตามระเบียบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่องการรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โดยคุณสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (ไม่ต้องสอบคัดเลือก) ที่มีความประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสาร  [คลิกที่นี่]

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


      ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยกาหนดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 นั้น
     บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 778 คน รายละเอียดตามเอกสาร  [คลิกที่นี่]

     ประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แจ้งประกาศรับสมัครสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.kpaos.ac.th และแจ้งประชาสัมพันธ์
ผ่านทางกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ไปแล้วนั้น บัดนี้ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่สมัครสอบ ดังนี้


 
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องพักครู ชั้น ๑ อาคารจันหอม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในเวลาราชการ

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife