ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบแรก) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
      ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบแรก) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดสอบคัดเลือก (รอบแรก) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบแรก) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียด [คลิกที่นี่]       บัญชีแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบแรก) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ [คลิกที่นี่]

*พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกปุ่มลิงค์ด้านล่างค่ะ

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค

     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดแนวทางการประหยัดพลังงาน /สาธารณูปโภค ตามมาตรการประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 

   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School