ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562 โดยกาหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2562 และกาหนดสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรียงลาดับตามคะแนนสอบ รายละเอียดดังนี้   [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife