ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   *พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกปุ่มลิงค์ด้านล่างค่ะ


ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบแรก)
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี

ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบแรก) ปีการศึกษา 2564 ไปก่อน นั้น ในการนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบแรก) ปีการศกึษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี [รายละเอียด]

 

New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFsประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 11-25 ธันวาคม 2563 โดยการบันทึกใบสมัครและนำส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.kpaos.ac.th นั้น
     บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกที่นี่]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิกที่นี่]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [คลิกที่นี่]

 

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School