ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

  ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

     ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัว
เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
     ปรากฏว่า มีนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ครบตามจำนวน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงเรียกนักเรียนบัญชีสารองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
ลำดับที่ถัดไป มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องจันผา (ห้องธุรการ)
อาคารจันอิน ชั้น ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

[1.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2]
[2.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ครั้งที่ 2]

   ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
         
          ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้่าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
          ปรากฏว่า นักเรียนมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามบัญชีผู้สอบได้ จึงขอให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง ตามรายชื่อมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องจันผา (ห้องธุรการ) ชั้น ๒ อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกตามลิงค์ดังนี้ 

[1.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[2.ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป]


        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภททั่วไป)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          ตามที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562 โดยกาหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2562 และกาหนดสอบคัดเลือก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรียงลาดับตามคะแนนสอบ รายละเอียดดังนี้   [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife