ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   
รายละเอียดเพิ่มเติม[คลิกที่นี่]

ประกาศ : 1.สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบวัดความรู้ Pre KPAOS 2020
ได้ตั้งแต่วันที่20-27 พย 63 คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบการสอบ
2.สามารถดูที่นั่งสอบ ได้จากปุ่มดูที่นั่งสอบ ลิงค์ด้านล่าง

 

      เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการครั้งที่ 2
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ดังนี้

   -โครงการนักดาราศาสตร์น้อย (SBMLD) ม.ต้น-ม.ปลาย (กลุ่มสนใจ)
   -โครงการส่งเสริมดนตรีและนาฎศิลป์ (SBMLD) ม.1-ม.6 (กลุ่มสนใจ)
   -โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านทางด้าน ICT
   -โครงการนวัตกรรมควบคุมอัตโนมัติเพื่อชีวิต (SBMLD) ม.2-ม.3 (กลุ่มสนใจ)
   -โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน)
   -โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   -โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการยุติธรรม)
   -โครงการคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (SBMLD)
   -โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (SBMLD) ม.4-6 (กลุ่มสนใจ)
   -โครงการส่งเสริมการทำเพ้นต์ผ้าปาเต๊ะ (SBMLD) ม.4-6 (กลุ่มสนใจ)
   -กิจกรรมนักเรียนพอเพียงเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      
 

  

  

  

รายละเอียดติดตามได้ทาง Facebook : KPAOS Fanpage

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School