ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

         ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดรับสมัครในระหว่าง วันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ กำหนดสอบคัดเลือก (รอบแรก) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และกำหนดสอบคัดเลือก (รอบสอง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นั้น 
          บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลสอบ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรียงลำดับที่ตามคะแนนสอบ รายละเอียดดังนี้   [คลิกที่นี่]

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife