ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

           เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โรงเรียนองค์การส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561  และได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกิ่งจัน
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส้วนจังหวัดกระบี่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage
คลิกที่นี่เพื่อ [Download] ปฏิทินโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561Related image

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์บริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 มีรายการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6


ในภาพอาจจะมี 23 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     เมื่อวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
พัฒนาความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อบรมเพื่อค้นหาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน ณ ห้องประชุมกิ่งจัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และศึกษาการแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 54 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife