ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

     ประกาศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเภทโควตา)
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รร.อบจ.กระบี่

     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนั้น โรงเรียน
จึงขอประกาศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ประเภทโควต้า)
เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [รายละเอียดคลิก]

 

 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียน
เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติ
การสอบ และการมอบตัว ตามเอกสารแนบ


1.ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร] 
2.แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียนผู้สอบเข้า ม.1 [เอกสาร PDF][เอกสาร Doc]
3.แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียนผู้สอบเข้า ม.4 [เอกสาร PDF][เอกสาร Doc]


 

 ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี
เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (PRE KPAOS 2020)

    ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศการรับสมัครนักเรียนสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (PRE KPAOS 2020) โดยกำหนดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดการสอบวัดความรู้ฯ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
      จึงประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (PRE KPAOS 2020) รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง
       ถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ค่าย สสวท.) จำนวน 120  คน ให้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของนักเรียน สแกน QR CODE เพื่อตอบแบบตอบรับ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00  น.
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School