KPAOS News

   


     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 - 02 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ สร้างเจตคติที่ดี
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรม
ฝึกศึกษาฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
     อีกทั้งจัดให้มีรูปแบบการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ English for Integrated Studies (EIS) โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อีกด้วย


     

 

    


     เมื่อวันที่ 28/04/2018 ถึงวันที่ 30/04/2018 คณะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ โรงเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมการอบรมครู ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมจันอิน 1
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตั้งโจทย์ปัญหา เหมาะสำหรับถ่ายทอด
ให้แก่นักเรียนต่อไป     

   

KPAOS Calendar

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife