ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


1.ใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิกที่นี่]

2.ใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [คลิกที่นี่]

 

New Brand New GIF - New BrandNew BrandSpankingNew - Discover & Share GIFsประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่องการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
     ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ การสอบ และการมอบตัว ดังต่อไปนี้
1.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[คลิกที่นี่]
2.ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [คลิกที่นี่] 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School