ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   


     เมื่อวันที่ 28/04/2018 ถึงวันที่ 30/04/2018 คณะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ โรงเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมการอบรมครู ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมจันอิน 1
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตั้งโจทย์ปัญหา เหมาะสำหรับถ่ายทอด
ให้แก่นักเรียนต่อไป     

     

     วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
มีการประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
โดย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ
และ นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
กล่าวชี้แจง เกี่ยวกับผลการเรียนแก่คณะผู้ปกครองนักเรียน...

    

     

 

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ KPAOS Facebook Fanpage

 

 

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

ข่าวการรับสมัครงาน  

 

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife