ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

          ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจําปีการศึกษา 2565

          ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกั[คุณสมบัติการรับสมัครสอบ และสถานที่สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิกที่นี่]

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับโอน(ย้าย)ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู อบจ. ตำแหน่งครู วิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด [คลิกที่นี่]

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง หยุดการเรียนการสอน           

          ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายคุณธรรม และจริยธรรม) สำหรับนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 จำนวน 160 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 88 คน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีทั้งกายและใจ สามารถสานต่อกิจกรรมแนวคิดที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนและในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมภายใต้การติดตาม และ การสนับสนุนจากคุณครูทุกคนในโรงเรียน ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของหลักคุณธรรมและจริยธรรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงกำหนดจัดโครงการฯ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห้องประชุมกิ่งจัน ชั้น 3 อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รายละเอียด [คลิกที่นี่]

 
   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School