ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. ที่ ห้องกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม
     โดยกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ได้รับเกียรติจากกองร้อยตระเวนชายแดน 426 กระบี่ และแกนนำเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร
โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และ 6 รวมจำนวน 378 คน เข้าร่วม
และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้รับเกียรติจากสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 รวมจำนวน 216คน เข้าร่วม ทั้งนี้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

    

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

       เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
ร่วมกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศสู่อาเซียน
และโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
มีนางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวให้โอวาท
พร้อมมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
มีนายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

    

    

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

     วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่

จัดวิทยากรอบรมการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์และเลือกสภานักเรียน ในวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 565 คน
และพรรคที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดตามลำดับดังนี้
หมายเลข 1 พรรค ROV นางสาวบุตรเพชร เพชรชนะ 243 คะแนนเสียง
หมายเลข 2 พรรค กะเป่ายิ้งฉุบ นายศุภวิชญ์ จันทร์คง 241 คะแนนเสียง
หมายเลข 3 พรรคไว้ใจเรา นางสาวเพชรดา เกตุสกุล 34 คะแนนเสียง
ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง 47 เสียง


    

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife