ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

KPAOS News

   

     วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่

จัดวิทยากรอบรมการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์และเลือกสภานักเรียน ในวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 565 คน
และพรรคที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดตามลำดับดังนี้
หมายเลข 1 พรรค ROV นางสาวบุตรเพชร เพชรชนะ 243 คะแนนเสียง
หมายเลข 2 พรรค กะเป่ายิ้งฉุบ นายศุภวิชญ์ จันทร์คง 241 คะแนนเสียง
หมายเลข 3 พรรคไว้ใจเรา นางสาวเพชรดา เกตุสกุล 34 คะแนนเสียง
ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง 47 เสียง


    

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง KPAOS Fanpage

กิจกรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ กิจกรรม สถานที่
 30 เมษายน 2561 - 
 2 พฤษภาคม 2561 
 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 ปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1–ม.4  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 6 พฤษภาคม 2561 
 เวลา 08.30 น.
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 7 พฤษภาคม 2561
 เวลา 08.30 น.
 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 10–11 พฤษภาคม 2561
 เวลา 08.30 น.
 English Camp ม.1  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 15 พฤษภาคม 2561  เปิดภาคเรียนที่ 1 /2561   -

 


       

 


     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 - 02 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ สร้างเจตคติที่ดี
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรม
ฝึกศึกษาฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
     อีกทั้งจัดให้มีรูปแบบการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ English for Integrated Studies (EIS) โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อีกด้วย


     

 

    

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife