ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นางสาวดวงแข  เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS News

   

กิจกรรมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ กิจกรรม สถานที่
 30 เมษายน 2561 - 
 2 พฤษภาคม 2561 
 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 ปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1–ม.4  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 6 พฤษภาคม 2561 
 เวลา 08.30 น.
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 7 พฤษภาคม 2561
 เวลา 08.30 น.
 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 10–11 พฤษภาคม 2561
 เวลา 08.30 น.
 English Camp ม.1  ห้องประชุมกิ่งจัน 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 15 พฤษภาคม 2561  เปิดภาคเรียนที่ 1 /2561   -

 


       

 


     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 - 02 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ สร้างเจตคติที่ดี
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรม
ฝึกศึกษาฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
     อีกทั้งจัดให้มีรูปแบบการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ English for Integrated Studies (EIS) โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อีกด้วย


     

 

    


     เมื่อวันที่ 28/04/2018 ถึงวันที่ 30/04/2018 คณะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ โรงเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมการอบรมครู ด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมจันอิน 1
อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
     ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตั้งโจทย์ปัญหา เหมาะสำหรับถ่ายทอด
ให้แก่นักเรียนต่อไป     

   

ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน  

   
© KPAOS WebMasters : DarkKnife