ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางบุษกร หอกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT  

   

KPAOS Announce

   

Activity News (fb-schoolkpaos)

   

ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด [คลิกที่นี่]

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติเต็มเวลา (Foreign Instructors Full-Time)

     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีความประสงค์รับครูชาวต่างชาติเพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รายละเอียด [คลิกที่นี่]

      Krabi Provincial Administrative Organization School (KPAOS) needs TWO Full-Time foreign Instructors Function in teaching English,Mathematics and Science. more detail [Click here]  
      

   

KPAOS Calendar
 
   

VTR แนะนำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  

   

KPAOS Registration  

    

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

   

ระบบสารสนเทศภายใน  

   
© Copyright © 2018 By : KPAOS Information Technology Center, Krabi Provincial Administrative Organization School