วิสัยทัศน์

          การเรียนเด่น เน้นวิทยาศาสตร์ คุณธรรมเป็นเลิศ เชิดชูธรรมาภิบาล

     เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          นักเรียนเป็นคนดี มีความเป็นไทย มีคุณธรรมนำความรู้ ด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาสู่ประชาคมโลก

     การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

            โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
 โดยได้ดำเนินการดังนี้

 1. PLAN ( ขั้นตอนการวางแผน  )

  1. กำหนดนโยบายสถานศึกษา

  2. กำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

  3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี(กำหนดโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่เกี่ยวข้อง)

  5. มอบหมายผู้รับผิดชอบ

 1. Do  ( ขั้นตอนการปฏิบัติ )

             2.1 ด้านบริหารการจัดการสถานศึกษา

             2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดระบบการเรียนรู้

             2.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

 1. Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ )

3.1 ติดตาม  นิเทศ  การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

3.2 ตรวจสอบผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน    

         4. Action ( ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม )

             4.1 ร่วมพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ

             4.2 ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ปรับปรุง/พัฒนา