-หน้าหลัก
1.กลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้
1.1 ฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ฐานแผนที่ /ภูมิศาสาตร์
1.3 ฐานอาเซี่ยนสู่พลโลก
1.4 ฐานแนะแนวศึกษาต่ออาชีพ
1.5 ฐานโปรแกรม THE GEOMETER'S SKETCHPAD GPS

1.6 ฐานโครงงานคณิตศาสตร์
1.7 ฐาน A-MATH
1.8 ฐานคณิตคิดเร็ว
1.9 ฐานจรวดขวดน้ำ

1.10 ฐานโครงงานวิทยาศาสตร์
1.11 ฐานดาราศาสตร์น่ารู้
1.12 ฐานธนาคารโรงเรียน
1.13 ฐานเรารักสุขภาพ
1.14 ฐานฉันรักภาษาอังกฤษ

1.15 ฐานฉันรักภาษาจีน
1.16 ฐานสภานักเรียน
1.17 ฐานลูกเสืออาสา
1.18 ฐานหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1.19 ฐานกีฬาสู่อาชีพ
1.20 ฐานรักการอ่าน
1.21 ฐานออกแบบเว็บเพจ
1.22 ฐานการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม 3 มิติ

2.กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.1 ฐานการเพาะพันธุ์พืช
2.2 ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ
2.3 ฐาน 4R/1U สร้างสิ่งของเครื่องใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

3.กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
3.1 ฐานการทำน้ำยาอเนกประสงค์
3.2 ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
3.3 ฐานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3.4 ฐานแปรรูปอาหาร
3.5 ฐานคนวาดเขียน
3.6 ฐานดนตรีสากล

4.กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ฐานรักษ์ภูมิปัญญา
4.2 ฐานมารยาทไทย